Matchning mellan barn och familjehemsföräldrar: om socialtjänstens praktik för att skapa hållbara familjehemsplaceringar

Författare

  • Ann-Sofie Bergman Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet
  • Ulrika Järkestig Berggren Institutionen för socialt arbete, Linnéuniversitetet

Abstract

Begreppet matchning står för den process då ett familjehem väljs ut för att passa ett individuellt barn vid placering i samhällsvård. Matchning har betydelse för samhällsvårdens kvalitet, då familjehemsföräldrarna behöver ha de resurser som krävs för att möta barnets behov. En misslyckad matchning kan medföra negativa konsekvenser för barnet, bland annat i form av så kallade ”sammanbrott”, med byte av omvårdnadspersoner. Syftet med projektet är att undersöka socialtjänstens praktik vid den matchning som görs mellan barn och familjehemsföräldrar för att säkerställa att placerade barn får god vård. Studien förväntas bidra med kunskap om relevanta faktorer som socialtjänsten behöver beakta för att barns placeringar i familjehem ska utvecklas på ett hållbart sätt. Projektet knyter an till det globala målet ”stärka erkännandet av betydelsen av mänskliga relationer”. I studien genomförs såväl kvantitativa som kvalitativa analyser. Datainsamlingen genomförs i flera olika kommuner med geografisk spridning. Det material som ingår i studien är dels socialtjänstens utredningar i placeringsärenden, dels intervjuer med professionella, individuella intervjuer samt gruppintervjuer som inkluderar vinjetter. Granskning av utredningar kan synliggöra de professionellas föreställningar och den kunskap de bygger sina bedömningar på. I intervjuer får de professionella reflektera över vilka faktorer de upplever som viktigast vid matchning och vad som försvårar arbetet med att skapa hållbara placeringar. Matchning är en komplex process där faktorer på olika nivåer kan inverka, såsom faktorer hos barnet, vårdnadshavarna och familjehemmet (fallspecifika faktorer), organisatoriska faktorer, externa faktorer, samt faktorer relaterade till de professionella. I denna presentation redovisas preliminära resultat från ett pågående forskningsprojekt.

Statistik

Laddar statistik...

##submission.downloads##

Publicerad

2022-11-03

Nummer

Sektion

Perspektiv på hållbara praktiker och service-tjänster i socialt arbete