Medborgardialog och demokratiskt deltagande i socialt delade lokalsamhällen

Författare

  • Peter Hultgren Institutionen för socialt arbete, Linnéuniversitetet
  • Jan Berggren Institutionen för pedagogik och lärande, Linnéuniversitetet
  • Martin Kvist Institutionen för socialt arbete, Linnéuniversitetet

Abstract

Glesbygdens tätorter står inför utmaningen att inkludera unga i samhällsgemenskapen. Det handlar till exempel om att ta sig genom grund- och gymnasieskolan, om etablerings- och försörjningssvårigheter och om demokratiskt deltagande. I Växjö kommun initierades 2021 projekt med s.k. områdesteam för att utveckla samverkan mellan näringsliv, civilsamhälle och kommunen i områden med socioekonomiska utmaningar. Områdesteamen avses arbeta strategiskt med inkluderande medborgardialog och utvecklad medborgerlig inflytandeprocess och därigenom motverka segregation, skapa delaktighet och social hållbarhet.
Tillsammans med områdesteamen i Lammhult och Braås vill vi utveckla ett forskningsprojekt med fokus på ungas delaktighet i lokalsamhället. Ett viktigt kunskapsunderlag för utformningen av projektet blir den enkätundersökning som genomförs under våren 2022 i samarbete mellan Linnéuniversitetet och Växjö kommun. Enkäten är riktad till befolkningen i Braås och Lammhult. Frågorna kretsar kring samhällelig och politisk delaktighet, tillit och trygghet, men berör också frågor kopplade till samhällets sociala stödstrukturer, exempelvis tidiga och förebyggande insatser för att motverka reproduktion av socialt utanförskap.
Projektet syftar till att initiera studier för att synliggöra och förstå hur unga i övergångsfas mellan skola och vidare studier eller arbetsliv främjas till eller utestängs från aktivt samhällsdeltagande och livschanser i socialt delade och segregerade lokalsamhällen.
Alla lokalsamhällen är unika men problembilder har en påfallande generell karaktär. Av det skälet kan kunskap från studien ge en vidare förståelse för vad som skapar utmaningar och medför framsteg i samverkan mellan näringsliv, civilsamhälle och kommunen i områden med socioekonomiska utmaningar i syfte att skapa socialt inkluderande samhällen och stärka den enskilde medborgarens aktiva samhällsdeltagande och livsmöjligheter.

Statistik

Laddar statistik...

##submission.downloads##

Publicerad

2022-11-03

Nummer

Sektion

Social inkludering och exkludering – exempel från tvärvetenskaplig forskning om