Begreppet social hållbarhet i forskning om socialt arbete – en litteraturöversikt

Författare

  • Liv Zetterberg Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet
  • Magdalena Sjöberg Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet

Abstract

Social hållbarhet pekas i tidigare forskning ut som det begreppsmässigt minst utvecklade av de tre hållbarhetspelarna och begreppet sägs ofta vara underteoretiserat och förenklat. I förhållande till andra forskningsfält har begreppet social hållbarhet inte fått särskilt stort genomslag inom socialt arbete. Just nu genomför vi en litteraturöversikt för att kunna svara på frågan hur begreppet social hållbarhet använts och definierats i socialt arbete-forskning.
Vi har sökt artiklar i två vetenskapliga databaser genom att kombinera sökord relaterade till social hållbarhet och socialt arbete. Efter en första sortering återstod 82 peer review-granskade artiklar och av dem har ungefär hälften hittills kunnat exkluderas efter läsning av titel och abstract. I skrivande stund har 29 lästs i fulltext, varav 18 har inkluderats och kodats i en matris, bland annat utifrån hur social hållbarhet används och definieras, vilka författare som refereras i sammanhanget, samt hur relevansen för socialt arbete beskrivs.
Några preliminära resultat är att det är ovanligt att författarna tydliggör vilken definition som man själva står bakom, trots att man ofta gör en översikt över hur begreppet tidigare definierats. Begreppet används sällan som del i analysen, utan mer som ett sätt att motivera sin studie eller rama in en problemformulering, exempelvis genom att påstå att fenomen X är viktigt för social hållbarhet.
Man kan fundera över om de tentativa resultaten betyder att social hållbarhet är ett överflödigt begrepp inom social arbete, eller tvärtom, har vi äntligen fått ett samlande begrepp för det vi alltid gjort?

Statistik

Laddar statistik...

##submission.downloads##

Publicerad

2022-11-03

Nummer

Sektion

Kritiska perspektiv på social hållbarhet i teori och praktik