Integrerad och FoU-baserad socialtjänst i Skäggetorp

Författare

  • Jessica Sjögren FoU-Centrum för vård, omsorg och socialt arbete, Linköpings kommun

Abstract

Utlokaliserad socialtjänst i utsatta bostadsområden har etablerats i ett flertal svenska kommuner. Sedan hösten 2022 finns en lokal enhet för socialtjänst i stadsdelen Skäggetorp i Linköping. Enheten arbetar med målgruppen barn och unga 0-20 år och deras familjer och består av ett 15-tal socialsekreterare och chefer. Linköpings kommun har under flera decennier organiserat socialtjänsten i en beställar-utförarmodell där myndighetsutövning respektive behandlande/förebyggande insatser genomförs i separata organisationer. Med utgångpunkt i erfarenheter av socialt områdesarbete i andra stadsdelar har den nya enheten samorganiserat myndighetsutövning och utförare i Skäggetorp för att möjliggöra ett mer helhetsbaserat och integrerat arbete med barn, unga och familjer i området.
FoU-Centrum för vård, omsorg och socialt arbete har fått i uppdrag att genomföra en områdesanalys samt att utveckla en modell för att följa utvecklingsarbetet och mäta resultat och effekter av enhetens arbete. Förutom att arbeta integrerat mellan beställare och utförare i socialtjänsten tar arbetet i Socialtjänst Skäggetorp sin utgångspunkt i centrala värden för samhällsarbete, deltagande och lokal mobilisering och har fokus på en ökad grad av förebyggande socialt arbete. Dessa värden ligger väl i linje med de områden som anges i The Global Agenda for Social Work and Social Development. Frågan är hur man omsätter sådana värden till en modell för uppföljning och verksamhetsutveckling?
Med utgångspunkt i Socialtjänst Skäggetorp och FoU-Centrums uppdrag är syftet för denna muntliga presentation att diskutera hur en modell för kunskapsstöd och uppföljning kan utvecklas med beståndsdelar som rör samhällsarbete, deltagande och förebyggande socialt arbete såväl som systematik, vetenskap och beprövad erfarenhet.

Statistik

Laddar statistik...

##submission.downloads##

Publicerad

2022-11-03

Nummer

Sektion

Praktik- och deltagarorienterad forskning i socialt arbete