Socionomstudenters professionella ambitioner

Författare

  • Helen Blomé Institutionen för psykologi och socialt arbete, Mittuniversitetet
  • Majen Espvall Institutionen för psykologi och socialt arbete, Mittuniversitetet

Abstract

Vilka visioner om det framtida sociala arbetet har socionomstudenter som står på tröskeln till yrkeslivet? Syftet med denna studie var att undersöka vilka professionella ambitioner och organisatoriska faktorer som blir avgörande för nyexaminerade socionomstudenters yrkesval. Av särskilt intresse var vilka verksamhetsområden och arbetsuppgifter socionomstudenterna önskar i sin första anställning, vilka anställnings- och arbetsvillkor som de anser betydelsefulla, samt hur de ser på sina framtida yrkeskarriärer. Studien har genomförts genom en enkät riktad till samtliga socionomstudenter som utexaminerades vårterminen 2018 från socionomutbildningar vid nio svenska lärosäten.
Studien visar att flertalet vill inleda sin yrkeskarriär med myndighetsutövning inom socialtjänsten, för att sedan i framtiden arbeta inom någon form av barn- och ungdomsvård. Drygt hälften av de tillfrågade är positiva till att socionomer arbetar som konsulter och en tredjedel kan också själva tänka sig en anställning som konsult. Socionomer som utexamineras förväntar sig en bra introduktion, goda lönevillkor, kollegialt stöd och en tillgänglig chef. Vidare framhålls betydelsen av professionellt handlingsutrymme och arbetsvillkor som möjliggör ett arbete i enlighet med professionens yrkesetiska principer. Resultaten visar att vissa socionomstudenter, trots en medvetenhet om arbetsvillkor som präglas av akuta åtgärder, ökad administration och minskad professionell autonomi, ser ljust på möjligheterna att nyttja sin professionella kompetens i ett socialt förändringsarbete, medan andra är mindre optimistiska. Sammantaget finns det starka skäl att anta att socionomutbildningens teoretiska och praktiska inslag har ett stort inflytande på hur studenter resonerar kring sina kommande yrkesliv, vilket också understryker utbildningarnas centrala roll för att forma framtidens sociala arbete.

Statistik

Laddar statistik...

##submission.downloads##

Publicerad

2022-03-04

Nummer

Sektion

Den professionelle aktören