Mot ökad evidens: Statlig styrning av socialtjänstens barn- och ungdomsvård

Författare

  • Harald Gegner Malmö universitet

Abstract

Den regionala samverkans- och stödstrukturen (RSS) lyfts fram som en viktig arena i den nationella styrningen av framtidens socialtjänst mot ökad evidens (SOU 2020:47). Inom RSS verkar idag utvecklingsledare som har i uppdrag att vara ett stöd i socialtjänstens utvecklingsarbete. RSS finansieras av landets kommuner, men genom ett formaliserat partnerskap mellan Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Socialstyrelsen används det samtidigt av den nationella nivån, bland annat för att sprida Socialstyrelsens kunskapsstöd.

I olika konkreta utvecklingsprojekt nyttjas RSS och tillhörande regionala utvecklingsledare både av kommunal och nationell nivå. Ett exempel är Yrkesresan, en nationell kompetenssatsning som riktar sig till socialarbetare inom socialtjänsten. Här får, i och med den ovan nämnda partnerskapet, en statlig myndighet med uppdrag att styra socialtjänstens kunskapsanvändning stort inflytande över ett lokalt utvecklingsarbete som initierats och bekostas av landets kommuner.

I denna, liksom i andra satsningar inom RSS behöver utvecklingsledarna navigera mellan att å ena sidan vara ett konkret stöd i socialtjänstens utvecklingsarbete och å andra sidan vara en aktör i statlig styrning mot en kunskapsbaserad socialtjänst. Ur ett styrningsperspektiv skapar detta ett spänningsfält som är av analytiskt intresse och värt att utforska och problematisera ytterligare, vilket jag kommer att göra i mitt konferensbidrag.

Det empiriska material som ligger till grund för mitt bidrag består av enskilda intervjuer
(21) med regionala utvecklingsledare inom den sociala barn- och ungdomsvården samt en serie (4) fokusgruppintervjuer med sex regionala utvecklingsledare inom samma område.

Bidraget är en del av mitt avhandlingsprojekt som rör statlig styrning av socialtjänsten.

Statistik

Laddar statistik...

##submission.downloads##

Publicerad

2022-03-04

Nummer

Sektion

Styrning och kontrollsystem