Spatial konjunkturanalys: en kritisk metodologi för forskning i socialt arbete

Författare

  • Henrik Örnlind Linneuniversitet, Institutionen för socialt arbete

Abstract

I det här papret presenterar jag och diskuterar ett metodologiskt ramverk – en spatial konjunkturanalys - som är kopplad till mitt pågående avhandlingsprojekt med den preliminära titeln: Den urbana frontens politik. I avhandlingsprojektet använder jag den områdesbaserade urbanpolitiken som fallstudie och ingång för att kartlägga och analysera en historiskt specifik konjunktur som uppstår under slutet av 1980-talet med förändringar i relationer mellan politik, ekonomi och ideologi. I avhandlingen fokuserar jag särskilt fokus på hur relationer mellan kapitalistiska omstruktureringsprocesser och produktionen av rum artikuleras inom urbanpolitiken. Den konjunkturella analysen som metodologi förknippas ofta med kritiska kulturstudier, i synnerhet Stuart Halls arbeten under slutet av 1970-talet och början av 1980-talet. Under det senaste decenniet har den konjunkturella analysen fått ett förnyat intresse inom flera ämnesdiscipliner och det har skett fördjupade metodologiska diskussioner om dess användbarhet, tillvägagångssätt och centrala utgångspunkter. Det här papret tar avstamp i denna diskussion och försöker överföra några viktiga insikter till det sociala arbetets disciplin. I det sociala arbetets forskning finns det i dagsläget få exempel på konjunkturella analyser. Ett viktigt undantag är emellertid det brasilianska sociala arbetets etisk-politiska projekt, där konjunkturella analyser har varit ett bestående inslag för att ställa kritiska frågor om samtidsaktuella utmaningar, klassrelationer och för att utveckla kollektiva förändringsstrategier. Den konjunkturella analysen kan vara ett viktigt bidrag till det sociala arbetets repertoar av kritiskmetodologiska verktyg, utifrån sin betoning på strategiska analyser med relevans för praktiskt handlade, sitt försök att överbrygga relationer mellan struktur och aktörer, radikala kontextualisering, tvärvetenskapliga ansats och förankring i konkreta, historiska situationer. Målet med detta paper är att öppna upp för en diskussion kring den konjunkturella analysen som forskningsmetodologi inom socialt arbete, och få synpunkter kring dess förtjänster och brister i relation till mitt pågående avhandlingsprojekt.

Statistik

Laddar statistik...

##submission.downloads##

Publicerad

2022-03-04

Nummer

Sektion

Teoriutveckling för forskning i socialt arbete