Socialarbetares kännedom om interna policys och metodstöd om våld i nära relationer

Författare

  • Helena Hoppstadius Institutionen för psykologi och socialt arbete, Mittuniversitetet
  • Tina Mattsson Socialhögskolan, Lunds universitet

Abstract

Regeringens satsningar mot mäns våld mot kvinnor har varit omfattande under de senaste 15 åren jämfört med hur det sett ut historiskt. Det finns nu en mängd olika kunskapskällor som socialarbetare kan ta del av om våld i nära relationer för att öka sina kunskaper, bland annat har Socialstyrelsen publicerat utbildningsmaterial och det tillkommit en kunskapsbank om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer vid Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK). Syftet med den här studien är att undersöka socialarbetares kännedom om interna/lokala/regionala policys och metodstöd om våld i nära relationer. Syftet är också att undersöka vilka internetsidor socialarbetare använder för att söka information om sådant våld. Resultatet är baserat på en enkät som besvarats av 153 socialarbetare i tre svenska kommuner. Resultatet visar att 65 procent av respondenterna känner till interna/lokala/regionala policys, och 44 procent känner till interna/lokala/regionala metodstöd. När det kommer till vilka internetsidor socialarbetarna använder för att söka information om våld i nära relationer så visar studien att Socialstyrelsens, kommunens, och kvinnojourers internetsidor är de som flest besökt. NCK tycks inte vara en lika viktig kunskapskälla. Ett viktigt område för kommande studier är att undersöka vilken sorts information om våld i nära relationer socialarbetarna söker.

Statistik

Laddar statistik...

##submission.downloads##

Publicerad

2022-03-04

Nummer

Sektion

Våld i nära relationer