Bidrag

Logga in eller Registrera dig för att skicka in ett bidrag.

Checklista vid insändning av bidrag

Som en del av insändningsprocessen måste författare kryssa för att bidraget uppfyller följande krav. Bidrag som inte uppfyller kraven kan komma att skickas tillbaka till författaren.
  • Manuskriptet har inte publicerats tidigare, och ligger inte för publicering i annan tidskrift.
  • Manuskriptfilen är i Microsoft Word eller Word Perfect.
  • Där det är möjligt har DOI eller URL:er bifogats till referenser.
  • Texten är enkelradig; 12 punkters; använder kursivering snarare än understrykning (förutom hos URL-adresser); samt, samtliga illustrationer, figurer och tabeller är placerade löpande i texten och inte i slutet.
  • Texten följer de stilistiska och bibliografiska kraven som sammanställts under rubriken Författarriktlinjer; se nedan.
  • Om manuskriptet lämnats för granskning i tidskriften säkras anonym granskning.

Riktlinjer för författare

Bidragen får vara högst 12 000 ord och skickas till huvudredaktören (följ länken för kontaktuppgifter). HumaNetten har två avdelningar, en vetenskaplig avdelning vars bidrag peer review-granskas av två anonyma och oberoende granskare och en populärvetenskaplig avdelning vars bidrag granskas av redaktionen. På bidraget ska det anges om det ska peer review-granskas eller om det ska publiceras i den populärvetenskapliga avdelningen. Bilder och andra illustrationer är välkomna, men författarna bör kontrollera så att dessa inte är skyddade för publicering. Bidrag kan skrivas på svenska, engelska, danska eller norska. Redaktionen åtar sig inte språkgranskning. Därför ska inkomna bidrag vara språkligt korrekta och anpassade till respektive språks skrivstandard.

I bidragen ska Harvardsystemet för referenser tillämpas, vilket innebär hänvisningar inom parentes, som (Smith 2007: 243). Hänvisningar till arkivalier och uppgifter av parentetisk karaktär anges i fotnoter, som dock bör användas sparsamt.

Använd Times New Roman, 12 punkter för huvudtexten, 11 punkter och indrag 10 millimeter för längre citat. För fotnoterna, använd 10 punkter.

Referenslistan bör vara uppställd efter följande exempel:
Geertz, Clifford (1980), Negara: The theatre state in nineteenth-century Bali. Princeton: Princeton University Press.
Cederlöf, Gunnel (2015), ”Människan och naturen”, i Henrik Ågren (red), Perspektiv på historia: En introduktion till historiska studier. Lund: Studentlitteratur, s. 13–33.
Schapper, Antoinette (2015), ”Wallacea, a linguistic area”, Archipel 90: 99–151.

För arkivalier: finn ett logiskt system och använd det konsekvent

Eventuella frågor ställs till redaktörerna.

Integritetspolicy

Insamling av data från registrerade och icke-registrerade användare av denna tidskrift faller inom ramen för granskade tidskrifters grundläggande funktioner. Dessa data inkluderar information som är nödvändig för kommunikation under redigeringsprocessen; de används för att informera läsare om författarskap och redigering av innehåll; de gör det dessutom möjligt att samla in data om läsarbeteende och att följa utvecklingen av geopolitiska och sociala aspekter inom vetenskaplig kommunikation. Alla data sparas på ett säkert sätt på en server på Linnéuniversitetet.

Tidskriftens redaktion använder insamlad data som vägledning i publiceringsarbetet och till att förbättra tidskriften. Data som kan användas till att utveckla publiceringsplattformen kan komma att delas med dess utvecklare, Public Knowledge Project, i anonymiserad och sammanfattad form och med lämpliga undantag såsom statistik på artikelnivå. Data kommer inte att säljas vidare, varken av denna tidskrift eller av PKP, och kommer inte att användas för andra ändamål än de som anges här. Författare som publiceras i denna tidskrift är ansvariga för uppgifter som förekommer i den redovisade forskningen.

Tidskriftens redaktion eftersträvar att följa branschnormen för datasekretess vilket inkluderar European Union’s General Data Protection Regulation (GDPR) bestämmelser om hantering av personuppgifter. Dessa innefattar (a) anmälan av personuppgiftsincident; (b) rätt att begära ut information; (c) rätt att bli bortglömd (d) dataportabilitet; och (e) inbyggt dataskydd. GDPR lämnar också utrymme för offentlighetsprincipen, vilket särskilt har betydelse for de som med största möjliga integritet hanterar vetenskapliga publikationers offentliga register. Kontaktinformation: oa@lnu.se