Om

2024 års nationella konstvetenskapliga forsknings- och ämnesdagar arrangeras av Linnéuniversitetet i Växjö, på tema ”Konstvetenskapen i samtiden och framtiden”. Forsknings- och ämnesdagarna hålls vartannat år och samlar representanter för ämnesmiljöerna vid samtliga svenska lärosäten, Åbo akademi samt museer med forskningsverksamhet, för ett par dagars erfarenhetsutbyte och samtal om status och framtidsplaner i fråga om forskning och undervisning.
Målgruppen för konferensen är anställda forskare och lärare vid lärosätena i Göteborg, Karlstad, Linköping, Lund, Stockholm, Södertörn, Umeå, Uppsala, Växjö och Åbo, samt ett antal svenska museer. Respektive miljö gör ett internt urval av vilka medarbetare som ska delta.
2024 års konferens avser att vara forskningsstimulerande snarare än forskningsredovisande, utifrån en önskan att skapa utrymme för dialoger på en metanivå om framtiden för ämnet. Programmets innehåll baseras på från i förväg insända diskussionsunderlag på konferensens tema. Huvudpunkten i konferensprogrammet är samtal i plenum och i grupper med utgångspunkt i det skrivna. Konferensen kan beskrivas som ett visionsarbete där avsikten är att öppna ett rum för samtal om långsiktiga framtidsperspektiv och om vilken roll ämnet konstvetenskap i bred bemärkelse kan och bör spela i ett större perspektiv.