Bidrag

Logga in eller Registrera dig för att skicka in ett bidrag.

Checklista vid insändning av bidrag

Som en del av insändningsprocessen måste författare kryssa för att bidraget uppfyller följande krav. Bidrag som inte uppfyller kraven kan komma att skickas tillbaka till författaren.
  • Bidraget har aldrig publicerats tidigare. Det är inte heller under övervägande hos en annan tidskrift (om så är fallet förklaras det i Kommentarer till redaktören).
  • Den insända filen för bidraget är i filformatet Microsoft Word.
  • URL:er och DOI har angivits för de referenser där det är möjligt.
  • Texten följer de stilmässiga och bibliografiska regler som beskrivs i Riktlinjer för författare.
  • Jag godkänner en granskning av manuskriptets originalitet.
  • Jag godkänner tidskriftens publiceringspolicy.

Riktlinjer för författare

Tack för att du väljer Pedagogisk Forskning i Sverige för publicering. För att säkerställa hög vetenskaplig kvalitet, transparens och likvärdighet i behandlingen av bidrag till Pedagogisk Forskning i Sverige oavsett om det gäller en artikel, en essä, en recension eller ett debattinlägg, har särskilda författarvägledningar tagits fram för var och en av formerna. Pedagogisk Forskning i Sverige använder sig av Urkund för att säkerställa publicering fritt från plagiat. Genom att sända din text till Pedagogisk i Forskning i Sverige godkänner du en granskning av originalitet. Observera att tidskriften enbart tar emot originalbidrag och att inget manuskript samtidigt får erbjudas någon annan tidskrift eller förlagspublikation. Följ anvisningarna som gäller för ditt bidrag. Instruktionerna försäkrar dig om att allt som krävs för granskning finns med och, om det gäller en artikel, att eventuell process vidare för en double blind review med anonyma sakkunniga är möjlig. Övriga bidrag granskas redaktionellt. Genom att översända det reviderade manuset inför layout, godkänner författaren att manuset får publiceras. Eventuella ändringar av betydelsebärande fel i redan publicerade bidrag sker via en offentlig errata lista i nästkommande nummer.

Alla publicerade bidrag i tidskriften under Creative Common Licensen CC BY-ND och publiceras som Open Access. Tidskriften förbehåller sig dock rätten att i samråd med författare återpublicera texter, s.k. reprints.

Artiklar

Pedagogisk Forskning i Sverige accepterar för eventuell publicering vetenskapliga artiklar på svenska språket med relevans för det pedagogiska kunskapsområdet i Sverige. Tidskriften har ambitionen att synliggöra olika forskningstraditioner och välkomnar bidrag med olika typer av ansatser och upplägg, från empiriska fallstudier till forskningsöversikter och texter av mer argumenterande karaktär. Tidskriften tillämpar ett så kallat double-blind referee-förfarande, vilket innebär att artiklar som accepteras för publicering i tidskriften är bedömda av oberoende kollegor i en anonymiserad process.

Pedagogisk Forskning i Sverige accepterar endast manuskript som inte tidigare varit publicerade eller texter som inte samtidigt erbjuds en annan tidskrift eller förlag.

Pedagogisk Forskning i Sverige tar inte ut någon avgift för publicering.

Omfånget på en artikel brukar vanligtvis vara mellan 6 000 och 8 000 ord exklusive referenslista, bilagor och eventuella appendix. Antalet ord behöver anges på dokumentet. Skriv i wordformat, Times New Roman 12 punkter, 1,5 radavstånd, rak vänstermarginal,  icke layoutad text. Olika rubriknivåer anges efter rubriken med (1) för rubriknivå 1, (2) för rubriknivå 2 etc.

Det ska finnas titel på artikeln och artikeln inleds med ett abstrakt om 200 ord följt av fem nyckelord. Därefter kommer texten, beroende på artikelns karaktär, förslagsvis med en Inledning/Bakgrund, Material/Metod, Resultat, Analys och Diskussion. Artikeln avslutas med tillkännagivanden, referenser,  appendix.

Tabeller och figurer bifogas som separata filer i originalformatet (för tabeller exempelvis word eller excel, för figurer exempelvis word, tif eller jpeg). Ifall dessa filer innehåller författarinformation så bör även dessa filer också bifogas som anonymiserade versioner.

Eventuella noter placeras som slutnoter efter texten och före referenslistan. Dock ska noter undvikas i största möjliga mån.

Referenser och hänvisningar utformas enligt den senaste versionen av APA (American Psychological Association), med undantaget att även förnamn skrivs ut. Dessutom ska DOI-länkar anges om dessa är tillgängliga.

För eventuella språkfrågor i övrigt hänvisas till Svenska Skrivregler från Språkrådet.

Första sidan skall innehålla titel, författaruppgifter till samtliga författare, abstrakt och fem nyckelord. Alla artiklar genomgår först en redaktionell bedömning före en eventuell dubbel och anonym peer review-granskning av två sakkunniga granskare som utses av redaktionen. Övriga bidrag granskas av redaktionen. Artikelmanus lämnas in i två filer, ett fullständigt med författares namn, antal ord et cetera och ett manus utan namn och helt utan spår efter författaren. Kontrollera särskilt om dokumentet innehåller dolda egenskaper eller dold personlig information. Filnamnet ska vara artikelns titel.

Till varje artikel skall en språkgranskad engelsk ”summary” om cirka 500 -1000 ord bifogas, tillsammans med fem nyckelord också på engelska.

Författaruppgifter

På första sidan anges samtliga författare; affiliering/ar (där den övervägande delen av arbetet utfördes), adress, telefon och e-mailadress. Inkludera gärna ORCID. Pedagogisk Forskning i Sverige följer Vancouverreglerna ifråga om hur man anger vem/vilka som skall stå som författare, vilket innebär att i händelse av ojämn arbetsfördelning anges den författare som bidragit mest till artikeln först i författaruppräkningen. Vad respektive författare bidragit med anges i en fotnot.

Upphovsrätt

För publikationer i Pedagogisk Forskning i Sverige gäller embargotid om 6 månader efter publiceringsdatum. Efter embargotiden lyder alla publicerade bidrag i tidskriften under Creative Common Licensen CC BY-ND och publiceras som Open Access. Tidskriften förbehåller sig dock rätten att i samråd med författare återpublicera texter, s.k. reprints.

Vid refusering är tidskriftens policy att ingen ytterligare återkoppling på texten ges.

Recensioner

Recensioner av avhandlingar och övriga publikationer med vetenskapliga anspråk samt kurslitteratur välkomnas i tidskriften. Recensioner av ny litteratur omfattar vanligtvis ungefär 1500 ord exklusive referenslista. Recensioner av avhandlingar (fakultetsopponentens sammanfattning) bör inte överstiga 2500 ord exklusive referenslista. Antalet ord anges på dokumentet. Skriv i Word-format, Times New Roman, 12 punkter, 1,5 radavstånd, rak vänstermarginal, icke layoutad text.

En recension har, utöver introducerande fakta om publikationen, tre huvudkomponenter: referat, analys och omdöme. Referatet sammanfattar publikationens viktigaste utgångspunkter och innehåll. I analysen identifieras och diskuteras exempelvis publikationens teman, motiv, samhällsrelevanta beröringspunkter och liknande med hjälp av referenser till såväl publikationen som till andra texter. Den tredje huvudkomponenten, omdömet, kommenterar publikationens kvalitet med stöd i analysen.

En recension är alltid en argumenterande text, men kan anta olika former och i varierande utsträckning vara saklig, formell och värderande. Recensionens tre huvudkomponenter kan därför mycket väl integreras i argumentationen. Nedanstående punkter kan fungera som inspiration och checklista för utformningen av recensionen. Obligatoriska punkter markeras med (*): 

Checklista för utformning av recension:

Rubrik (*)

Introducerande fakta om publikationen(*): referens med författarnamn, titel, utgivningsår och utgivare.

Refererat av publikationens innehåll (*). 

Analys (*): en diskussion gällande teman, motiv, relevans och liknande. 

Omdöme (*): en bedömning av publikationens kvalitet med motiverade åsikter.

Referenser till publikationen och till andra texter enligt APA (*).

Genre

Bakgrund/kontext: exempelvis med kommentar till aktuell samhälls- eller forskningsdebatt eller till  tidigare verk av samma författare eller andra verk inom samma genre.

Kommentar angående språk, illustrationer och liknande.

Avslutning i form av en kort summering eller slutsats.

 

Debattinlägg

I syfte att bidra till en levande debatt välkomnas dels artiklar av diskuterande karaktär som publiceras i tidskriften och dels debattinlägg som publiceras på tidskriftens onlineportal.

Ett debattinlägg omfattar vanligtvis ungefär 1000 ord exklusive referenslista. Antalet ord anges på dokumentet. Skriv i Word-format, Times New Roman, 12 punkter, 1,5 radavstånd, rak vänstermarginal, icke layoutad text.

Kommentarer på något som publicerats i tidskriften skall skickas in via OJS, senast 30 dagar efter det att texten publicerats. Om debattinlägget publiceras kommer författaren till den text som kommenteras att ges utrymme att svara.

Ett debattinlägg skriver man genom att framlägga en tes och argument för densamma i syfte att påverka. Tesen är ett ställningstagande som driver hela debattinlägget och styr argumenten. I ett debattinlägg framförs alltså en åsikt. I kommentarer svarar man på tidigare publicerade debattartiklar eller debattinlägg, men också i detta fall koncentrerat till den åsikt man vill framföra.

Följande struktur kan fungera som checklista:

Inledning:  Här leds läsaren in i ämnet. Vad handlar artikeln eller inlägget om? Vad är tesen i artikeln?

Textens huvuddel: Här framförs ett eller flera argument, motargument och ännu fler argument tydligt. Flera argument kan användas, men kan också riskera att förta kraften i ett starkt argument. Ett motargument används gärna före det starkaste argumentet som ofta och företrädesvis läggs sist.

Avslutningen: I avslutningen upprepar du tesen och de viktigaste argumenten.

 

Essä

En essä i Pedagogisk forskning i Sverige omfattar vanligtvis ungefär 5000 ord exklusive referenslista. Antalet ord anges på dokumentet. Skriv i Word-format, Times New Roman, 12 punkter, 1,5 radavstånd, rak vänstermarginal, icke layoutad text. 

En essä är en text som vilar på två väl balanserade ben, det faktabaserade och det personligt reflekterande. En essä förmedlar kunskaper tillsammans med nya infallsvinklar, men också nya frågor. En essä kan ses som en mycket kort avhandling i populärvetenskaplig ton som behandlar något dagsaktuellt vetenskapligt, filosofiskt eller kulturellt. Även i en essä är det viktigt att använda referenser och hänvisningar samt avsluta med källförteckning och/eller en referenslista.

Språket i en essä kan vara personligt och balanserar mellan att inte vara alltför avancerat, men heller inte alltför informellt.

Struktur, mönster och disposition: En essä består vanligtvis av tre delar utöver rubrik och källförteckning och/eller referenslista: en inledning, en utläggning och en avslutning. Essän ska också innehålla en kort sammanfattning bestående av tre till fyra meningar, som ska läggas ovanför inledningen. Där ska det också framgå att texten är en essä.

Rubrik: bör vara informativ och locka läsaren.

Inledning: presenterar ämne, frågeställning och syfte. Den innehåller en motivering av det valda ämnesområdet samt en eventuell beskrivning i vilket sammanhang texten skall ses samt hur ämnet och frågan behandlas framöver i essän.

Utläggning: En essä kan byggas upp utifrån jämförelser och/eller kontraster. Hur skriver eventuellt olika författare om samma tema? Vad hör ihop och vad är motsägande? Vilka teser och argument finns för och emot? Vilka tunga argument, stöd eller bevis framförs? Redovisa den egna synen på argumenten och stöd resonemanget med referenser och hänvisningar till forskning i din analys. Använd gärna underrubriker.

Avslutning: här knyts inledningen samman med avslutningen, alternativt sammanfattas det man har sagt eller dras en slutsats eller slutsatser av det essän handlat om. Vilka konstateranden i relation till den ursprungliga frågan kan göras? Om svar på frågeställningen inte kan ges eller presenteras avslutas essän med nya frågor.

Checklista:

Rubrik

Inledning

Syftet och frågeställning presenterad

Textmassa

Fakta, egna synpunkter och analys

Alla påståenden har källhänvisning

Avslutning med slutsatser eller nya frågor

Källförteckning och/eller referenslista enligt APA

 

Artiklar

Policy för Artiklar

Integritetspolicy

Insamling av data från registrerade och icke-registrerade användare av denna tidskrift faller inom ramen för granskade tidskrifters grundläggande funktioner. Dessa data inkluderar information som är nödvändig för kommunikation under redigeringsprocessen; de används för att informera läsare om författarskap och redigering av innehåll; de gör det dessutom möjligt att samla in data om läsarbeteende och att följa utvecklingen av geopolitiska och sociala aspekter inom vetenskaplig kommunikation. Alla data sparas på ett säkert sätt på en server på Linnéuniversitetet.

Tidskriftens redaktion använder insamlad data som vägledning i publiceringsarbetet och till att förbättra tidskriften. Data som kan användas till att utveckla publiceringsplattformen kan komma att delas med dess utvecklare, Public Knowledge Project, i anonymiserad och sammanfattad form och med lämpliga undantag såsom statistik på artikelnivå. Data kommer inte att säljas vidare, varken av denna tidskrift eller av PKP, och kommer inte att användas för andra ändamål än de som anges här. Författare som publiceras i denna tidskrift är ansvariga för vad som förekommer i den redovisade forskningen.

Tidskriftens redaktion eftersträvar att följa branschnormen för datasekretess vilket inkluderar European Union’s General Data Protection Regulation (GDPR) bestämmelser om hantering av personuppgifter. Dessa innefattar (a) anmälan av personuppgiftsincident; (b) rätt att begära ut information; (c) rätt att bli bortglömd (d) dataportabilitet; och (e) inbyggt dataskydd. GDPR lämnar också utrymme för offentlighetsprincipen, vilket särskilt har betydelse for de som med största möjliga integritet hanterar vetenskapliga publikationers offentliga register. Kontaktinformation: oa@lnu.se