Från samspråk om lämplighet mot förhandling om skicklighet? Bedömningssamtal under verksamhetsförlagd lärarutbildning

Författare

  • Henrik Hegender
  • Per Lindqvist
  • Ulla-Karin Nordänger

Nyckelord:

teacher education, practicum, assessment criteria, practical skills

Abstract

Syftet med föreliggande studie är att genom ett utvecklingsförsök undersöka om en utvecklad förmåga att uppmärksamma och formulera det egna praktiska yrkeskunnandet ger yrkesverksamma handledare redskap att samtala om lärarstudenters yrkeslärande och yrkeskunnande, samt formulera och använda kri-terier för vad som kan anses vara godtagbar kvalitet hos lärarstudenter under verk-samhetsförlagd utbildning (VFU). Den specifika frågan är om handledarna, efter deltagandet i designexperimentet tar fler och/eller andra initiativ i bedömningssam-tal, eller på andra sätt skiljer sig jämfört med handledare som tidigare studerats. En designad handledarutbildning genomfördes med fjorton handledare och nio bedöm-ningssamtal ljudinspelades och utgjorde det empiriska underlaget. Resultaten visar att det finns spår av den designade utbildningen hos de deltagande handledarnas sätt att bedöma lärarstudenterna som sannolikt och troligen kan hänföras till designex-perimentet. Sannolikt handlar det exempelvis om att de direkt refererar till och använder sig av den begreppsapparat som utvecklats i designexperimentet. Troligen handlar det exempelvis om att de tar initiativ till att lyfta fram de formella bedöm-ningskriterierna och utmanar dessa.

Metrics

Metrics Loading ...

Downloads

Publicerad

2013-07-09

Nummer

Sektion

Artiklar