Förändringar i kommunskillnader i grundskoleresultat mellan 1998 och 2008

  • Jan-Eric Gustafsson
  • Kajsa Yang Hanssen
Nyckelord: Decentralization, development of school achievement, latent growth curve modeling, equality of educational outcomes, municipality types

Abstract

Under 1990-talets början decentraliserades ansvaret för genom-förande av ungdomsutbildningen till kommunerna, men lite är känt om vilka skill-nader som föreligger mellan kommunerna med avseende på elevernas kunskapsut-veckling. Den här undersökningen har som huvudsyfte att beskriva resultatutveck-lingen på kommunal nivå i svensk grundskola, som denna återspeglas i slutbetygen i Årskurs 9. Analyser på kommunal nivå av meritvärde för samtliga avgångskohorter mellan 1998 och 2008 med hjälp av tillväxtkurvteknik visar att resultatutvecklingen varit positiv för vissa kommuner, och mindre positiv för andra. Kommuntyp förkla-rar i stor utsträckning skillnaderna i resultatutveckling, med en mer positiv utveck-ling för kommuner i storstadsområden än för andra kommuner. Resultaten visar också att förändringar i likvärdigheten med avseende på elevernas utbildningsbak-grund förklaras av att elever med hög utbildningsbakgrund hade en positiv betygs-utveckling i storstadsområden under början av den studerade tidsperioden, medan elever med låg utbildningsbakgrund i storstadsområdena hade en positiv betygsut-veckling under slutet av den studerade perioden. Förslag ges också till hur fortsatt forskning bör inriktas för att finna förklaringar till de identifierade mönstren.

Metrics

Metrics laddar
Publicerad
2013-07-09
Sektion
Artiklar