Den politiska konstruktionen av barnets rättigheter i utbildning

  • Ann Quennerstedt

Abstract

I den här artikeln undersöks hur barnets rättigheter i utbildning konstrueras i svensk utbildningspolitik. Utgångspunkt för studien är att de universella anspråk på barns rättigheter som uttrycks i olika internationella konventioner måste omsättas i en nationell uttolkningsprocess, där transnationella överenskom-melser tolkas och införlivas i en specifik kontext. I artikeln riktas uppmärksamheten mot politiken som part i denna process, med syftet att undersöka hur utbildning förstås som en fråga om rättigheter, och vilka aspekter av och i utbildning som framträder i politiken som särskilt betydelsefulla i ett barnrättsperspektiv. Studien har genomförts via analys av nationella politiska dokument från åren 1997–2009, och i analysen identifieras en rad aspekter av och i utbildning som politiskt konstrueras som centrala barnrättsfrågor. De identifierade aspekterna analyseras därefter i ett andra steg med utgångspunkt i studiens rättighetsteoretiska referensram.

Metrics

Metrics laddar

Författarbiografi

Ann Quennerstedt
Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskapÖrebro universitet
Publicerad
2013-07-09
Sektion
Artiklar