Skolförberedelse i förskoleklass. Att vara lärare-i-relation i gränslandet

  • Helena Ackesjö
  • Sven Persson

Abstract

I föreliggande studie förstås förskoleklassen teoretiskt som ett gränsland mellan förskola och skola, ett gränsland som man kan anta existerar på grund av verksamheternas skilda traditioner och positioner i utbildningssystemet. I detta gränsland skapas och konstrueras en institutionell identitet genom pedagogisk praktik och lärarnas berättelser om denna praktik. Denna studie utgår från hur lärarna talar om sin pedagogiska praktik i dialogseminarier. Lärarna talar om det skolförberedande arbetet i förskoleklassen utifrån två förhållningssätt, dels som en tillvaroorienterad pedagogik och dels som en framtidsorienterad. För att lösa den inbyggda konflikten mellan tillvaro- och framtidsorientering framställer lärarna sig som att vara lärare-i-relation. Att beskriva sig som lärare-i-relation tolkas som en gränsmarkering gentemot andra lärares förhållningssätt och de kunskapsfokuserade verksamheterna i förskola och grundskola.

Metrics

Metrics laddar

Författarbiografier

Helena Ackesjö
Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskapLinnéuniversitetet, Växjö
Sven Persson
Centrum för professionsstudier, Malmö högskola
Publicerad
2013-07-09
Sektion
Artiklar