Om lärandets sammanhang och mobilitetens utmaningar

  • Jimmy Jaldemark

Abstract

Sedan 1960-talets första steg i utvecklingen av internet har utökade möjligheter för individer att lära sig med stöd av informations- och kommunikationstekniska redskap växt fram. Denna utveckling inbegrep till en början enbart stationärt lokaliserad teknik, men medger numera även en hög grad av mobilitet. Detta har möjliggjort att formellt och informellt lärande i stor utsträckning kan inbegripa aspekter av mobilitet. I artikeln betonades lärandets sammanhang och hur det kan relateras till mobila kontextuella aspekter såsom fysisk lokalisering, innehåll, sociala grupperingar, teknik och tid. Utifrån dessa aspekter definieras mobilt lärande som en komplex social process där kunskapsutveckling medieras via personlig och bärbar teknik genom kommunikation mellan individer som deltar i multipla kontexter och sammanhang. Utifrån denna komplexitet diskuteras sedan fem utmaningar för förståelsen av lärande. Tre av utmaningarna berör lärandets pedagogiska praktik. Den första utmaningen diskuterar lärande som ett fenomen i skärningspunkten mellan olika fysiska lokaliseringar och sociala grupperingar. Den andra handlar om den inverkan personlig, bärbar och trådlös teknik har på befintliga informations- och kunskapsmonopol. Den tredje berör gränsdragningen mellan formellt och informellt lärande. De två sista utmaningarna diskuterar det vetenskapliga studiet av lärande. Den fjärde utmaningen berör därför ansatser och begrepp för att studera lärande. Den femte utmaningen handlar om den disciplinära anknytningen till forskningsfältet mobilt lärande. I artikeln dras slutsatsen att studiet av lärande och mobilitet kan bidra till pedagogikämnets utveckling.

Metrics

Metrics laddar
Publicerad
2014-04-15
Sektion
Tema: Medierat lärande