Förskollärarens ansvar: från självpåtaget till pålagt och delvis legitimerat

  • Anita Eriksson

Abstract

I ett historiskt perspektiv har diskursen om förskollärarens ansvar varierat både vad det gäller ansvaret för att leda och utforma förskolans pedagogiska verksamhet, förskollärarutbildning samt förskollärarkårens kunskapsbas och kompetensutveckling. Syftet med artikeln är att utifrån en analys av policytexter och andra texter som rör förskollärarens ansvar och uppdrag kunna beskriva och problematisera hur diskursen om detta ansvar har förändrats över tid. Analysen av diskursiva förändringar har skett utifrån kritisk diskursanalys. I artikeln belyses hur makten över diskursen förskjutits från förskollärarkåren till staten, hur olika motstående diskurser existerar parallellt och hur diskursiva förändringar ibland förstärkt och ibland begränsat förskollärarens ansvar för verksamheten och i arbetslaget. Studien bidrar till att synliggöra och öppna upp för diskussioner om variationer i diskursen om förskollärarens ansvar och hur detta i sin tur har och kan komma att påverka professionen. 

Metrics

Metrics laddar
Publicerad
2016-02-01
Sektion
Artiklar