Validitet och lärares bedömningar

  • Stefan Johansson

Abstract

Rättvis bedömning är avgörande för skolans likvärdighet. En mycket viktig del av lärarkompetensen är därför förmågan att adekvat kunna bedöma elevernas kunskapsnivåer. Hög precision i kunskapsbedömningen är av stor betydelse för lärares möjlighet att kunna ge lämplig återkoppling, vilket i sig är av stor vikt för elevers möjlighet att lära. I denna studie undersöks validiteten, det vill säga giltigheten i lärares bedömningar av elevers läs- och skrivförmåga. För att analysera validiteten användes data från den storskaliga undersökningen Progress in International Reading Literacy Study 2001 (PIRLS), där elever i åk 3 har genomfört ett skriftligt läsprov som bedömts externt. Dessutom har elevernas lärare bedömt sina elevers läs- och skriv- förmåga utifrån 12 olika aspekter. Analyserna visar att lärares bedömningar överensstämmer relativt väl med provresultat i PIRLS inom den egna klassen. Däremot tenderar bedömningsnivån att skilja sig mellan olika lärare, trots att skolklasser uppvisar jämbördig nivå på läsprovet. Lärares bedömningar påverkas också av elevernas kön och socioekonomiska bakgrund.

Metrics

Metrics laddar
Publicerad
2016-02-01
Sektion
Artiklar