Kommunal förvaltning som politisk aktör

Ett perspektiv på policy och förändring inom förskollärarprofessionen

Författare

  • Anita Eriksson Lektor vid Högskolan i Borås
  • Ann-Katrin Svensson
  • Dennis Beach

DOI:

https://doi.org/10.15626/pfs24.02.01

Nyckelord:

reformimplementering, profession, förskollärare, ansvar, kommunal förvaltning

Abstract

Syftet med denna artikel är att bidra med kunskap om vad som sker på kommunal nivå i spåren av en nationell policyrevidering. I artikeln beskrivs hur förvaltningstjänstemän inom kommunala utbildningsförvaltningar har tolkat och arbetat med att implementera 2010 års skollags- och läroplansrevidering med fokus på förtydligandet av förskollärarens ansvar. Mer specifikt fokuseras förvaltningstjänstemäns bedömningar av förskollärares, och i viss mån förskolechefers och annan förskolepersonals, kompetensutvecklingsbehov och vilka utbildningsinsatser som har genomförts som en följd av policyrevideringarna. Av resultatet framgår att satsningar på kompetensutveckling rörande kvalitetssäkring genom pedagogisk dokumentation och utvärdering samt ämneskunskap har prioriterats högre än insatser för att stödja förskollärare i ansvaret för att leda det pedagogiska arbetet. Avslutningsvis diskuteras och problematiseras dels vad förvaltningstjänstemäns olika tolkningar och ageranden kan komma att betyda för förskolläraren som professionell aktör med ett förtydligat kvalitativt ansvar för den pedagogiska verksamhet som arbetslaget gemensamt ska genomföra och dels vad olika tolkningar och utbildningsinsatser kan innebära i ett professionsperspektiv.

Statistik

Laddar statistik...

##submission.downloads##

Publicerad

2019-06-11