Den undervisade läroplanen

En studie av läroplansmönster i hög- respektive lågpresterande klassrum, årskurs 8

Författare

DOI:

https://doi.org/10.15626/pfs28.0102.01

Nyckelord:

Implementering, Läroplansreform, Koherens, Undervisning, Skolresultat, Läroplaner

Abstract

I denna artikel riktas fokus mot vilka läroplansversioner som erbjuds i undervisningen i olika skolkontexter, i skolor (n = 4) med högre respektive lägre måluppfyllelse (75:e respektive 25:e percentilen). Genom lärar- och elevintervjuer (n = 37), rektorsintervjuer (n = 4) samt lokala läroplansdokument (n = 35) i fyra skolor under ett läsår undersöks läroplansmönster i den omsatta läroplanen (jfr eng. ’the enacted curriculum’) i skilda skol- och klassrumskontexter. Utifrån ett läroplansteoretiskt perspektiv studeras olika aspekter av samstämmighet mellan läroplanens mål, innehåll och kunskapskrav i undervisningen. Utifrån tre nivåer av läroplanskoherens identifieras sex olika aspekter av läroplansmönster, nämligen vertikal, substantiell, konceptuell, horisontell, longitudinell och kontextuell koherens som resultat. Vidare visar undersökningen att läroplansmönster i hög- respektive lågpresterande undervisningskontexter skiljer sig åt avseende dessa delaspekter av koherens, det vill säga hur det omsatta lokala läroplansarbetet hänger samman i skolans planerade, genomförda och utvärderade undervisning. Avslutningsvis diskuteras två olika läroplansversioner, en mål- och processorienterad samt en aktivitets- och resultatorienterad, av hur en standards-baserad läroplan, såsom den svenska, översätts och omsätts givet olika lokala förutsättningar.

Statistik

Laddar statistik...

##submission.downloads##

Publicerad

2022-04-27