Lärare för andra?

Aktörskap, kompetens och yrkesroller på språkintroduktionsprogrammet

Författare

  • Åsa Wedin Högskolan Dalarna
  • Jenny Rosén Högskolan Dalarna och Stockholms universitet

DOI:

https://doi.org/10.15626/pfs27.02.03

Nyckelord:

Språkintroduktionsprogrammet, nyanlända elever, aktörskap, yrkesroller, andraspråkselever

Abstract

Här riktas intresset mot villkor för en likvärdig utbildning på Språkintroduktionsprogrammet, vilket undersöks med fokus på rektorers och lärares aktörskap, kompetens och yrkesroller. Studien bygger på en innehållsanalys av nationell utbildningspolicy samt rektor- och lärarutbildning. Genom en policyanalys med fokus på process genom styrdokumentens uttryckta innehåll i olika lager vad gäller kontinuitet, samstämmighet och motsägelsefullhet synliggörs ambivalens mellan olika texter. Motsägelser framträder mellan kompetenskrav på nationell nivå och den kompetens som rektors- och ämneslärarutbildningarna förväntas leda till, samt mellan å ena sidan det kvalitetsansvar som tillskrivs rektorer i nationella styrdokument med den specifika kompetens som där avkrävs för Språkintro, och å andra sidan det faktum att denna kompetens i princip enbart synliggörs i utbildning av lärare i svenska som andraspråk (sva). En diskontinuitet framträder mellan den nationella policynivån och rektors- och lärarutbildningsnivån liksom mellan olika lärarkategorier. Därmed kan en ambivalens identifieras mellan styrdokumentens samstämmighet med rådande forskning om andra-språkselevers villkor för lärande och de utbildningskrav som ställs på lärare och rektorer. Denna bristande överensstämmelse och diskontinuitet kan förklara vissa av de problem gällande Språkintro som identifierats i rapporter och tidigare forskning. Studiens resultat synliggör därmed att förutsättningar saknas för att erbjuda en likvärdig utbildning för elever på Språkintroduktionsprogrammet.

Statistik

Laddar statistik...

Downloads

Publicerad

2021-12-17