Undervisning i dans i förskolan - en rörlig verksamhet

Författare

  • Anna Lindqvist Umeå Universitet
  • Märtha Pastorek Gripson Högskolan i Halmstad

DOI:

https://doi.org/10.15626/pfs27.02.06

Nyckelord:

Dans, didaktik, förskola, kropp, undervisning

Abstract

Syftet är att generera kunskap om förskollärares erfarenheter av, och didaktiska reflektioner om undervisning i dans relaterat till innehåll och metoder i förskolan. Förskollärarna deltar i ett aktionsforskningsprojekt och arbetar med dans utifrån ett uttalat genus- och jämställdhetsperspektiv. Artikelns teoretiska ramverk utgår från teorier om kroppen, didaktisk design och en flerdimensionell didaktisk modell. I analysen av förskollärarnas dokumentationer och samtal om dans framträder att undervisningen bedrivs både spontant och planerat. Förskol-lärarnas deltagande i aktionsforskningsprojektet har bidragit till utforskande och kontinuitet i undervisningen i dans. Relationer till barnen, arbetslaget och föräldrarna har betydelse för barnens delaktighet och undervisningens innehåll. Förskollärarna undervisar på olika sätt vilket kan förstås i termer av en förkroppsligad, levd kunskap. Barns lärande i dans stimuleras även när förskol-lärare medvetet iscensätter och planerar en undervisningssituation utan att själv vara aktivt deltagande. Dans i förskolan kan beskrivas som en rörlig verksamhet. Undervisningen är tematisk och flexibel i relation till rum, tid och barngruppens storlek. Studien indikerar en skiljelinje mellan dansundervisning i en konstnärlig kontext och undervisning i dans i förskolans utbildning.

Nyckelord: Dans, didaktik, förskola, kropp, undervisning

Statistik

Laddar statistik...

Downloads

Publicerad

2021-12-15