Diskursöverbryggande perspektiv på återkopplande skrivsamtal i årskurs 3

Författare

  • Robert Walldén Malmö universitet

DOI:

https://doi.org/10.15626/pfs28.0102.03

Nyckelord:

diskurser, klassrumsinteraktion, lågstadiet, skrivundervisning, återkoppling

Abstract

Föreliggande studie svarar mot behovet av en mer nyanserad förståelse av skrivundervisning i tidiga skolår genom att belysa återkopplande samtal under klassrumsarbete med rådgivande brev. Studiens deltagare var en undervisande skolbibliotekarie och elever i årskurs 3 som genomförde en skrivuppgift efter högläsning av en barnbok. Materialet utgörs av ljudupptagningar samt fotograferade elevtexter. Analysen bygger på en empirinära operationalisering av Ivanićs ramverk för skrivdiskurser med fokus på hur samtalen relaterade till språklig korrekthet, struktur och kommunikativa mål. Den kommunikativa aspekten synliggörs genom Hallidays registerteori, medan interaktionen visualiseras som diskursiva rörelser mellan dessa olika perspektiv eller textnivåer. Resultatet visar att bibliotekarien ofta motiverade en viss textstruktur genom att hänvisa till aspekter som rörde den kommunikativa kontexten, såsom nödvändigheten att lugna mottagaren och ge tydliga motiveringar av föreslagna råd. Bibliotekarien förde också uppmärksamheten till behovet av att vara tillräckligt språkligt explicit i konstruktionen av texten. Därmed kunde diskursöverbryggande rörelser ses mellan ett fokus på struktur/innehåll och ett fokus på kommunikativ situation. Återkoppling gällande språklig korrekthet motiverades mer sällan med kommunikativa hänsynstaganden men detta förekom i samtal om sambandsord. Studien bidrar med en analytiskt lins som kan användas för att belysa interaktion under andra skrivdidaktiska moment.

Statistik

Laddar statistik...

##submission.downloads##

Publicerad

2022-04-12