Särskilda utbildningsbehov i matematik på gymnasieskolans yrkesprogram

Författare

  • Karoline Holmgren Umeå Universitet

Abstract

Att nå en gymnasieexamen är viktigt, för både individ och samhälle. Utan examen riskerar unga att hamna i arbetslöshet och utanförskap. Därför är det oroande att en stor grupp ungdomar i Sverige varje år misslyckas med att nå examen. För elever på yrkesprogram visar nationella undersökningar (Skolverket, 2017) att ett stort hinder utgörs av den obligatoriska matematikkursen (Ma1a). Denna presentation sammanfattar en delstudie i ett projekt med fokus på yrkeselevers måluppfyllelse i matematik. Studien och dess resultatet som helhet finns att ta del av i licentiatavhandlingen Vad är det som gör att matten blir så svår när de kommer till gymnasiet? Skolpersonals uppfattningar om yrkeselevers måluppfyllelse i matematik (Holmgren, 2020).
Studiens övergripande syfte är att bidra med kunskap om vad som påverkar yrkeselevers måluppfyllelse i Ma1a. Studien bygger på semistrukturerade intervjuer med 30 skolaktörer som i sitt yrke möter yrkeselever som riskerar att inte nå målen i Ma1a: lärare, skolsköterskor, skolkuratorer, studie- och yrkesvägledare samt rektorer. Skolpersonalens beskrivningar analyserades induktivt för att identifiera aspekter som påverkar yrkeselevers måluppfyllelse.
Resultatet visar att aspekter som påverkar måluppfyllelsen i Ma1a berör många delar av elevernas skolvardag, inte bara matematiken i klassrummet utan även andra delar av elevernas lärmiljö spelar en stor roll. Aspekter kopplade till undervisningen samt innehållet i Ma1a beskrivs förvisso av skolpersonalen, men även andra aspekter förekommer i beskrivningarna. Resultatet indikerar att relationella aspekter, affektiva aspekter, liksom aspekter relaterade till yrkeselevernas identitetsskapande har stor betydelse för måluppfyllelsen. De viktigaste slutsatserna som kan dras av studien är att andra aspekter än de som är relaterade till ämnesdidaktiken, verkar spela en stor roll för yrkeselevers måluppfyllelse i matematik. Resultatet indikerar att både sociala och emotionella processer tillsammans med yrkeselevers identitetsprocess är aspekter som inte får glömmas bort i diskussionen om hur yrkeselever kan stöttas för att måluppfyllelsen i matematik kan förbättras och full examen erhållas.

Statistik

Laddar statistik...

Referenser

Holmgren, K. (2020). Vad är det som gör att matten blir så svår när de kommer till gymnasiet? Skolpersonals uppfattningar om yrkeselevers måluppfyllelse i matematik (Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik, Umeå Universitet). Umeå: Umeå Universitet

Skolverket (2017). Nära examen – En undersökning av vilka kurser gymnasieelever med studiebevis saknar godkänt i för att få examen. Dnr: 2017:461. Stockholm: Skolverket

##submission.downloads##

Publicerad

2022-10-31