Intensivundervisning i matematik – en del i skolans systematiska kvalitetsarbete

Författare

  • Anna Östman Västerås stad

Abstract

I vårt arbete med sikte på alla elevers rätt att lyckas i sitt skolarbete och att utveckla sina matematikkunskaper har vi inom Västerås stads grundskolor valt att arbeta med intensivundervisning i matematik. Genom samarbete mellan undervisande lärare, speciallärare, ämnesföreträdare i matematik och utvecklare på förvaltningsnivå har vi sedan våren 2021 arbetat med att utveckla och stödja stadens grundskolor med implementering av intensivundervisning. Vår utgångspunkt är att styrkan ligger i samarbetet i styrkedjan, från förvaltningsnivå till varje enskilt klassrum.
Utvecklingsarbetet har tagit stöd av kunskaper och erfarenheter från tidigare projekt som att etablera roller, rutiner, verktyg och kompetenser bland annat i den organisation som är etablerad med exempelvis ämnesföreträdare i matematik på alla skolor (Cobb & Jackson, 2012). Ramverket ger stöd i att exempelvis identifiera viktiga roller så som vem som ska undervisa i intensivundervisningen, speciallärarens roll och ämnesföreträdarens roll. När det gäller rutiner är analyserna av resultat från Skolverkets bedömningsstöd och från McIntosh taluppfattningstest viktiga. Dessa resultat ger underlag i det fortsatta arbetet för att identifiera elevers svårigheter och eventuella missuppfattningar som i sin tur leder lärare till att arbeta med rätt åtgärder för att utveckla elevernas kunskaper (Ryve m. fl. 2016).
Från förvaltningen har vi arbetat med kompetensutveckling där vi utgått från Response to intervention (RtI) som beskriver hur intensivundervisning kan organiseras i 3 olika nivåer, klass, grupp och individnivå (Gersten 2009; Sterner 2020). En ytterligare faktor för att starta och etablera intensivundervisning på skolorna har varit att stadens lärare har fått ta del av läromedel och referenslitteratur som stödjer undervisningen.
Intensivundervisningen i matematik är ett pågående arbete och en viktig faktor för fortsatt utveckling är att arbetet bedrivs i samverkan inom skolorganisationen.

Statistik

Laddar statistik...

##submission.downloads##

Publicerad

2022-10-31