Logga in eller Registrera dig för att skicka in ett bidrag.

Checklista vid insändning av bidrag

Som en del av insändningsprocessen måste författare kryssa för att bidraget uppfyller följande krav. Bidrag som inte uppfyller kraven kan komma att skickas tillbaka till författaren.
  • Författaren har de rättigheter som krävs för att publicera manuskriptet.
  • Manuskriptfilen är i Microsoft Word format.
  • Texten är enkelradig; 12 punkters; använder kursivering snarare än understrykning (förutom hos URL-adresser); samt, samtliga illustrationer, figurer och tabeller är placerade löpande i texten och inte i slutet.
  • Texten följer de stilistiska och bibliografiska kraven som sammanställts i Författarriktlinjer nedan.
  • Om manuskriptet lämnats för granskning i tidskriften, säkras anonym granskning.

Riktlinjer för författare

Surveyjournalen publicerar artiklar enligt open access på svenska och andra nordiska språk samt engelska. Artiklarna publiceras på Surveyjournalens hemsida. Uppsatser granskas genom anonym peer-review.

Manuskript sändes per e-post till surveyjournalen@lnu.se endast i form av oformaterad (använd inte någon mall) MS Word-fil. Uppsatser granskas genom anonym peer-review. Författaren får i samband med beslut om publicering ta del av granskarnas kommentarer. Efter beslut om publicering insändes slutgiltigt manuskript som ordbehandlingsdokument per e-post till surveyjournalen@lnu.se. Vid frågor, använd e-post: surveyjournalen@lnu.se. Författare får granska korrektur.

Anvisningar för utformande av manuskript
Titelsida
På separat titelsida anges uppsatsens titel med uppgift om författare, institutionsanknytning, fullständig adress, inklusive e-postadress och telefon.

Abstract
På separat sida bifogas ett abstract på svenska, högst 150 ord, innehållande syfte, data, huvudsakliga resultat och slutsatser.

Huvudtext
Uppsatsers bör ej överstiga 8 000 ord, inklusive noter, exklusive litteraturförteckning. Huvudtexten skall innehålla högst två rubriknivåer (förutom arbetets titelrubrik). Den översta rubriknivån markeras med fet stil, den nedre rubriknivån markeras med kursivering.

Tabeller och figurer
Tabeller och figurer skall vara numrerade och försedda med beskrivande rubrik. Tabeller och figurer bifogas separat med en tabell/figur per sida. I huvudtexten anges var tabeller och figurer skall inplaceras enligt följande exempel: ”Tabell 1 ungefär här”.

Tabeller ska ordnas så att de överensstämmer med principerna för nedanstående mall (ett alternativ är tabeller som summeras horisontellt radvis istället för kolumnvis).

Notera att inga procenttecken anges i tabellen, utan enheten anges endast i tabellhuvudet. Om möjligt, presentera procentfördelning avrundat till heltal. Tabeller konstrueras genom att använda för ändamålet särskild funktion i MS Word. Ingen tab-funktion används för att konstruera tabell.

Figurer (grafer/diagram, kurvor, modeller och annat som inte presenteras i rader och tabeller) följer motsvarande mall:

Fotnoter
Bruka endast fotnoter som numreras löpande (1, 2, 3…). Fotnot används för substantiella kommenterarer och aldrig endast för referenser till litteratur och källor.

Referenser i text
För referenser i text används Harvardsystemet. Exempel: (Barrling Hermansson & Hermansson 2011: 136; Andersson 2012: 105-107). Även referenser till internet använder ett motsvarande system. Således (Sveriges riksdag 2014), inte dess http-adress (som istället återges i referenslistan, se nedan). Referenser till samma författare och årtal särskiljs genom bokstav i alfabetisk ordning efter årtal: (Bromander 2012a: 33; 2012b: 129-152).

Referenslista
Litteratur och andra källor redovisas i särskild referenslista under rubriken ”Referenser”, placerad efter huvudtexten. Litteratur och källor listas efter författares efternamn i alfabetisk ordning. Vid referenser till samma författare som särskiljs genom bokstav redovisas a före b o s v. Endast och all litteratur och källor som uttryckligen refereras i text ska finnas med i referenslistan. I de fall som DOI-länk är tillgänglig ska denna läggas till sist i referensen. Förteckningen utformas i enlighet med följande exempel:

Aylott, Nicholas & Niklas Bolin (2007): ”Toward a two-party system?: The Swedish Parliamentary Election of September 2006”, West European Politics, 30 (3), 621-633, http://dx.doi.org/10.1080/01402380701276477

Fransson, Sara (2014): ”Klassidentifikation”, Surveyjournalen, 1 (1): 97-124, hämtad på internet: http://surveyjournalen.se/vol1/nr1/artikel3/, 2014-12-19.

Jormfeldt, Johanna (2010): ”Den skolpolitiske vurmaren” i Avstamp: Svenska folkets värden och syn på brännande samhällsfrågor, Surveyinstitutet volym 1, red Magnus Hagevi. Växjö: Linnaeus University Press, s 105-117.

Hagevi, Magnus (1998): Bakom riksdagens fasad. Göteborg: Akademiförlaget Corona.

Naurin, Elin & Henrik Oscarsson (2012): ”Voter Perceptions of Party Pledges”, uppsats, Statsvetenskapliga förbundet, arbetsgruppen Politiskt beteende och partier, Växjö.

Sveriges riksdag (2014): ”Partistöd”, hämtad på internet: http://www.riksdagen.se/sv/Sa-funkar-riksdagen/Sa-arbetar-partierna/Partistod/, 2014-01-15.

Integritetspolicy

Ifyllda namn och E-postadresser kommer endast att användas för tidskriftens ändamål och kommer inte tillgängliggöras för andra personer eller ändamål.