Ideal och verklighet i den lokala demokratin: en studie av 1990-talets lokala politiker

Författare

  • Magnus Hagevi Institutionen för statsvetenskap, Linnéuniversitetet

DOI:

https://doi.org/10.15626/sj.20151202

Abstract

Sammanfattning saknas

Statistik

Laddar statistik...

Referenser

Almond, G. A. & Verba, S. (1963) The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations. Princeton: Princeton University Press.

Amnå, E. (1999) Demokrati och fria folkviljor. Demokratiutredningens seminarium i Västerås 1999-04-21. http://www.demokratitorget.gov.se. Hämtat 2000-01-12.

Barber, B. (1984) Strong Democracy: Participatory Politics for a New Age. Los Angeles: University of California Press.

Bennulf, M. (1994) Miljöopinionen i Sverige. Lund: Dialogos.

Bjereld, U. & Demker, M. (2005) I Vattumannens tid? En bok om 1968 års uppror och dess betydelse idag. Stockholm: Hjalmarsson & Högberg.

Bromander, T. (2012) Politiska skandaler! Behandlas kvinnor och män olika i massmedia? Växjö: Linnaeus University Press.

Bromander, T. (2014) ”Medborgarnas misstro till massmedias rapportering av politiska skandaler”, Surveyjournalen, 1(1), sid. 15–33. http://dx.doi.org/10.15626/sj.2014102

Brothén, M. & Gilljam, M. (2006) ”Mellanvalsdemokrati.” I Bäck, H. & Gilljam, M. (red), Valets mekanismer. Malmö: Liber, sid. 193–216.

Dagens Nyheter 1992-06-10.

Dahl, R. (1989). Democracy and its Critics. New Haven : Yale University Press.

Dahlerup, D. (1988) “From a Small to a Large Minority: Women in Scandinavian Politics.” Political Studies, 4, sid. 275–298. http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-9477.1988.tb00372.x

Demokratiutredningen (2000) En uthållig demokrati!, SOU 2000:1. Stockholm: Fritzes offentliga publikationer.

Elofsson, S (1996) Ungdomar i kristna föreningar. Stockholm: Fritid

Stockholm, Forskningsenheten.

Esaiasson, P. & Holmberg, S. (1996): Representation from Above: Members of Parliament and Representative Democracy in Sweden. Aldershot: Dartmouth Publishing.

Esaiasson, P. Gilljam, M. & Persson, M. (2011) ”Medborgarnas demokratiuppfattningar.” I Holmberg, S., Weibull, L och Oscarsson, H. (red). Lycksalighetens ö. Göteborg: SOM-institutet, Göteborgs universitet, sid 269–277.

Gahrton, P. (1988) Vad vill de gröna? Göteborg: Bokförlaget Korpen.

Gilljam, M. & Möller, T. (1996) ”Från medlemspartier till väljarpartier.” I På medborgarnas villkor. En demokratisk infrastruktur. Bilaga till betänkande av Demokratiutvecklingskommittén.

SOU 1996:162. Stockholm: Fritzes.

Gilljam, M & Jodal, O. (2002) ”Medborgarnas demokratiuppfattningar.” I Holmberg, S & Weibull, L. (red) Det våras för politiken. Göteborg: SOM-institutet, Göteborgs universitet.

Gilljam, M. Karlsson, D. & Sundell, A. (2010) Politik på hemmaplan: Tiotusen fullmäktigeledamöter tycker om politik och demokrati. Stockholm: SKL Kommentus.

Gould, C. (1988) Rethinking Democracy: Freedom and Social Cooperation in Politics, Economy and Society. Cambridge: Cambridge University Press.

Göteborgs-Posten 1997-06-09.

Hagevi, M. (1998) Bakom riksdagens fasad. Göteborg: Akademiförlaget Corona.

Hagevi, M. (2000) Professionalisering och deltagande i den lokala representativa demokratin. Cefos-rapport nr 13. Centrum för forskning om offentlig sektor, Göteborgs universitet.

Hagevi, M. (2009). Politisk opinion och religiositet i Västra Götaland. Lund: Sekel bokförlag.

Hagevi, M. (2014). “Fyra decenniers partistöd”, Statsvetenskaplig Tidskrift, 116(1) sid. 21–44.

Hagevi, M. (2015) Den svenska väljaren 2014. Malmö: Gleerups.

Held, D. (1987) Models of Democracy. Cambridge: Polity Press.

Hibbing, J. (1991) Congressional Careers: Counters of Life in the U.S. House of Representatives. Chapel Hill: The University of North Carolina Press.

Holmberg, S. (1981). Svenska väljare. Stockholm: Publica.

Holmberg, S. (1999) Representativ demokrati. SOU 1999:64. Demokratiutredningen skrift nr 24. Stockholm: Fakta info direkt.

Holmberg, S. (2000) Välja parti. Stockholm: Norstedts juridik.

Holmberg, S. & Gilljam, M. (1987) Väljare och val i Sverige. Stockholm: Norstedts Juridik.

Jarl, M. (1999) Brukardeltagandets demokratiska tvetydighet. Uppsats. Nordiska statsvetarkongressen: XI. Uppsala.

Justitiedepartementet, direktiv 1999: 98 Åtgärder för att stärka den medborgerliga insynen och deltagandet i den kommunala demokratin, Justitiedepartementet.

Järnberg, M. & Olofsson, J. (2012) Förtroendevalda i kommuner och landsting 2011. Stockholm: Statistiska centralbyrån.

Karlsson, D. & Gilljam, M. (2014) ”Svenska politikers demokratisyn”. I Karlsson, D. & Gilljam, M. Svenska politiker: Om de folkvalda i riksdag, landsting och kommun. Stockholm: Santérus förlag, sid 73–92.

Kim, J.-O. & Mueller, C. W. (1978a) Introduction to Factor Analysis: What it Is and How To Do It. Newbury Park: Sage.

Kim, J.-O. & Mueller, C. W. (1978b) Factor Analysis: Statistical Methods and Practical Issues. Newbury Park: Sage.

Kommunaktuellt 1997-06-05.

Kommunalt förtroendevalda 1995: Del 1 ,Fördelningen på nämnder, andel kvinnor, ålder, parti m.m. (1996) Stockholm: Kommentus förlag.

Lewin, L. (1970) Folket och eliterna: En studie i modern demokratisk teori. Stockholm: Almqvist & Wiksell.

Lithner, A. (1999) ”SOM-undersökningen 1998.” I Holmberg, S & Weibull, L, red Den ljusnande Framtid. Göteborg: SOM-institutet, Göteborgs universitet, sid. 401–409.

Mill, J.S. (1861/1992) ”Considerations On Representative Government.” I Mill, J.S. On Liberty And Other Essays. Oxford: Oxford University Press, sid. 202–467.

Montin, S. (1996) Kommunala förnyelseproblem: Bilaga 1 till slutbetänkande av Kommunala förnyelsekommittén. SOU 1996:169. Stockholm: Fritzes.

Montin, S. (1998) Lokala demokratiexperiment – exempel och analyser. SOU 1998:155. Stockholm: Fritzes.

Möller, T. (2015) Svensk politisk historia: Strid och samverkan under tvåhundra år. Lund: Studentlitteratur.

Nagel, J. (1987) Participation. New Jersey: Prentice-Hall.

Nerikes Allehanda 1999-09-28.

Oscarsson, H. (1999) Demokratiopinioner. SOU 1999:80. Stockholm: Fakta Info Direkt.

Oscarsson, H. & Holmberg, S. (2013) Nya svenska väljare. Stockholm: Norstedts Juridik.

Olsen, J. (1991) Svensk demokrati i förändring. Stockholm: Carlssons.

Pateman, C. (1970) Participation and Democratic Theory. Cambridge: Cambridge University Press.

Petersson, O. (1987) Metaforernas makt. Stockholm: Carlssons.

Petersson, O.; Hermansson, J.; Micheletti, M.; Teorell, J. & Westholm, A. (1998) Demokrati och medborgarskap: Demokratirådets rapport 1998. Stockholm: SNS förlag.

Rapp, P.-O. (2011) Remiss: Förslag till politikerorganisation i Sala kommun. Sala: Sala kommun, Kommunstyrelsen: http://www.sala.se/Global/1%20SALA%20KOMMUN/04%20Rapporter-redovisningar/kso-remiss-f%c3%b6rslag%20till%20ny%20politikerorganisation%20i%20Sala%20kommun.pdf (hämtat 2016-04-01).

Riksdagens konstitutionsutskott, betänkande 1990/91:KU38, Ny kommunallag.

Rosén Sundström, M. & Sundström, M. (2010) ”Ett smalare men vassare Centerparti?”, Statsvetenskaplig tidskrift, 112(2): 189–202.

Rothstein, B., red (1995) Demokrati som dialog: Demokratirådets rapport 1995. Stockholm: SNS Förlag.

Rousseau, J-J. (1762/1968). The Social Contract. London: Penguin Books.

SCB (1999a) Statistisk årsbok 2000. Örebro: SCB.

SCB (1999b) Befolkningsstatistik 1998. Del 3. Folkmängden efter kön, ålder och medborgarskap m. m. Örebro: SCB-Tryck.

Schumpeter, J. (1942/2008) Capitalism, Socialism and Democracy. New York: Harper Perennial.

Skeije, H. (1992) Den politiske betydningen av kjonn: En studie av norsk topp-politikk. Oslo: Institutt for samfunnsforskning.

Strandberg, U. (2008) Debatten om den kommunala självstyrelsen 1962-1994. Hedemora: Gidlunds.

Strömberg, L. & Westerståhl, J. (1984) The New Swedish Communes: A Summary of Local Government Research. Stockholm: Liber.

Szücs, S. (1998) Democracy in the Head: A Comparative Analysis of Democratic Leadership Orientations Among Local Elites in Three Phases of Democratization. Centrum för forskning om offentlig sektor, Göteborgs universitet.

Viscovi, D. & Hagevi, M. (2016, kommande) Enkäten: Att formulera frågor och svar. Lund: Studentlitteratur.

Warren, M. (1992) Democratic Theory and Self-Transformation. American Political Science Review, 86, sid. 8–23.

Wängnerud, L. (1998) Politikens andra sida: Om kvinnorepresentation i Sveriges riksdag. Göteborg: Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet.

##submission.downloads##

Publicerad

2016-08-09

Nummer

Sektion

Artiklar