Svensk förskola mellan universell moral och rationell ontologi

  • Johan Dahlbeck

Abstract

I ett aktuellt policydokument som fungerar som stödmaterial till förskolans läroplan kan en inneboende spänning mellan en i grunden humanistisk världsbild och så kallat postkonstruktionistiska inslag utläsas. Samtidigt som dokumentet vilar på en bas av grundläggande humanistiska värden, som bland annat visar sig genom hänvisningar till idén om universella mänskliga rättigheter, så utmanas också idén om att det förment mänskliga överhuvudtaget låter sig avgränsas i någon stabilt ontologisk eller epistemologisk mening. Mer specifikt rör det sig om en spänning mellan att behandla subjektivitet som relationellt konstituerat och att samtidigt underordna sig universella moraliska koder som tycks kräva en viss antagen stabilitet hos det mänskliga subjektet. Genom att inte lyfta och behandla denna underliggande spänning öppnar stödmaterialet upp för en diskursiv kamp där det ena perspektivet riskerar att underordna sig det andra och därmed göra det utmanande perspektivet mer eller mindre verkningslöst. För att undvika en sådan utveckling argumenterar artikeln för att denna spänning bör belysas och diskuteras utifrån en filosofisk förståelse för de olika motstridiga grundantaganden som tycks åberopas samtidigt.

Metrics

Metrics laddar
Publicerad
2015-06-16
Sektion
Artiklar