Studenter i gränszonen mellan högskoleförlagd och arbetsplatsförlagd utbildning. Är kunskapstransferering möjlig mellan olika utbildningssammanhang?

  • Marie Jedemark

Abstract

I denna artikel diskuteras frågor som rör kunskapstransferering mellan olika utbildningssammanhang i relation till en studie som genomförts i anslutning till lärarprogrammets arbetsplatsförlagda utbildning och som belyser studenters erfarenheter av att befinna sig samtidigt i två olika utbildnings- sammanhang. Studien baseras på 19 intervjuer med studenter, handledare och examinerande högskolelärare, 15 bandade bedömningssamtal samt kursdokument. Resultatet pekar på att studenter använder sig av kunskaper från olika utbildningssammanhang men att denna transferering inte sker automatiskt när väl utbildningssammanhanget förändras. Studien visar att olika typer av kursuppgifter kan bidra till att studenter använder, tolkar och rekonstruerar kunskaper som de utvecklat i olika utbildningssammanhang. I vilken utsträckning som övergångar verkligen skapas och dess kvalité är emellertid avhängigt hur dessa kursuppgifter utformas och följs upp. Bedömningsunderlag som används både i den högskoleförlagda och den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen kan underlätta för studenter att tolka och rekonstruera tidigare utvecklade kunskaper i relation till nya sammanhang, men kan också skapa spänningar mellan högskolans förväntningar på studentens kunskapsutveckling och det som studenten uppfattar att den arbetsplatsförlagda utbildningen har resurser att erbjuda. För att hantera denna spänning tvingas studenter att agera medlare och jämka samman de olika utbildningssammanhangens krav och resurser, något som många gånger uppfattas som ambivalent och komplext. 

Metrics

Metrics laddar
Publicerad
2016-08-29
Sektion
Tema: Högre utbildning och professionell verksamhet