Friskolan som en frizon för elever i behov av särskilt stöd? Inkludering, olikhet och specialpedagogik för alla

  • Katarina Gustafson
  • Eva Hjörne

Abstract

Artikeln handlar om en relativt nystartad fristående skolas inkluderande pedagogiska strategier och lokala skolkultur. Syftet är att undersöka en lokal undervisningspraktik i en fristående skola som uttalat bedriver en inklu­ derande undervisning. Med ett sociokulturellt perspektiv och utvecklingen av ”community of practices” genomförs fokusgruppsintervjuer och en narrativ analys av skollednings, lärares och elevers berättelser. Berättelserna om skolan visar upp en lokal skolkultur som kännetecknas av att vara en ny och liten skola där alla känner alla. De nära relationerna ses av skolledare och lärare som förutsättningen för implementering av pedagogiska strategier kännetecknade av ett synsätt där specialpedagogik ses som pedagogik för alla. Elevernas berättelser om bra undervisning och kompetenta lärare kan ses som ett kvitto på detta och väsentligt för skolans varumärke. Pedagogiskt nytänkande och inkluderande pedagogik är här en tillgång på den lokala skolmarknaden. Paradoxalt nog är den småskalighet, som ses som en förutsättning för en lyckosam skola, hotad genom marknadslogikens krav på utvidgad verksamhet. 

Metrics

Metrics laddar
Publicerad
2016-08-29
Sektion
Artiklar