Pedagogisk segregation: Lärarkompetens i den svenska grundskolan ur ett likvärdighetsperspektiv

  • Åse Hansson
  • Jan-Eric Gustafsson

Abstract

I denna artikel redogörs för förändringar sedan mitten av 1990-talet av lärar- kompetensen i den svenska grundskolan. Både lärartäthet och lärarkompetens diskuteras. Underlaget för analyserna är lärarregistret, i vilket uppgifter om bland annat varje lärares bakgrund, utbildning, befattning och huvudman årligen dokumenteras. Resultatet visar att lärartätheten ökat under perioden och att den varit högst i skolor där elevsammansättningen karaktäriseras av hög andel elever berättigade till modersmålsundervisning. Emellertid har det parallellt med denna utveckling skett en markant försvagning av lärar- kompetensen. I skolor med hög andel elever berättigade till modersmåls- undervisning och där lärartätheten också ökat mest har samtidigt lärarna den lägsta kompetensen, vilket pekar på vad vi vill kalla pedagogisk segregation. Allra lägst lärarkompetens finner man i fristående skolor, där kompetens- skillnaderna mellan skolor beroende på elevgruppens sammansättning med avseende på utländsk bakgrund också är störst. Sedan mitten av 1990-talet är det emellertid i kommunala skolor som den största tillbakagången i lärar- kompetens har noterats. 

Metrics

Metrics laddar
Publicerad
2017-01-06
Sektion
Artiklar