Resonans i höghastighetssamhället

Rosas samhällsvetenskapliga teori ur ett pedagogiskt perspektiv

  • Daniel Sundberg
Nyckelord: samhällsvetenskap, pedagogik, acceleration, tid, kritisk teori, resonans

Abstract

Texten är en recension av sociologen Hartmund Rosas senaste bok, Resonans (Rosa, 2019). Trots att Rosa berör många av de klassiska och stora pedagogiska frågorna har ännu inga försök att arbeta med Rosas teoretiska begrepp gjorts i den pedagogiska forskningen, åtminstone inte i Norden (se dock Rosa, 2013b, för en inbjudan). Tre essäer av Rosa finns sedan några år tillbaka översatta till svenska (Rosa, 2014). Rosas nya bok Resonans (2019) handlar om jagets relation till världen och hur det förändras under moderniteten och särskilt sen-moderniteten, dvs. från 1970-talet och framåt. Teoribygget kretsar kring två stora poler och olika grundläggande hållningar till livet, resonans – ett vibrerande liv till människor och ting – och alienering – ett stumt liv med ”frusna” band till världen. Boken bygger vidare på den tidigare boken Social acceleration (2013a) och kan läsas som att den förra gör samtidsdiagnosen, den senare pekar ut handlingsvägar ut ur denna tidsregim. Boken avslutas följaktligen av en ”rekonstruktion av det moderna projektet”.

Metrics

Metrics laddar
Publicerad
2019-12-17