Bedömningar för anpassning i tidig läsundervisning: Lärares erfarenheter av att utveckla elevers avkodningsförmåga

Författare

  • Ulrika Andersson Linköpings universitet
  • Håkan Löfgren Linköpings universitet

Abstract

I artikeln studeras svenska förskoleklasslärare och lågstadielärares lärares användning av bedömningsinformation som underlag för att göra an-passningar i tidig läsundervisning med fokus på avkodning. Avsikten är att bidra med kunskap till två skilda forskningsfält, framåtsyftande bedömning och avkodningsundervisning. Vi har intervjuat 12 lärare och uppmuntrat dem att berätta om sitt arbete med att utveckla sina elevers avkodningsförmåga inom ramen för ett lokalt utvecklat läsprojekt inriktat på avkodningsträning. Genom narrativa analyser har vi studerat lärarnas berättelser om sitt arbete med bedömning och anpassning. I resultatdelen presenterar vi tre berättelser som illustrerar olika typer av bedömnings- och anpassningshandlingar samt hur dessa motiveras av lärarna. I diskussionen belyser vi tre olika perspektiv som framträder i lärarnas motiveringar och diskuteras betydelsen av att lärare anpassar sin undervisning på skilda sätt utifrån de bedömningar lärarna berättar att de gör samt hur de motiverar sina handlingar. Studiens resultat visar att såväl kognitiva som sociala bedömningsaspekter beaktas av lärarna när de anpassar avkodningsundervisningen. Det framgår också att lärarnas arbete med att bedöma och anpassa avkodningsundervisningen inom ramen för det stöd som läsprojektet utgör ställer höga krav på lärares professionella kompetens och kunskaper.

Statistik

Laddar statistik...

##submission.downloads##

Publicerad

2021-05-07

Nummer

Sektion

Artiklar