”det e ju väldigt intressant att man kan tolka orden på många sätt” En studie av kollaborativt meningsskapande i ett Shared reading-samtal

Författare

  • Anna W Gustafsson Språk- och litteraturcentrum och Birgit Rausing Centrum för Medicinsk Humaniora, Lunds universitet
  • Anders Ohlsson Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet

Abstract

Shared Reading (SR) är en litteraturfrämjande textsamtalsmodell som utvecklats av den brittiska organisationen The Reader. Modellen bygger på gemensam högläsning och samtal. Tidigare forskning har bland annat diskuterat positiva hälsoeffekter av SR-sessioner. Sådana effekter har ofta mätts med enkäter (före och efter) eller undersökts i fokusgrupper. I detta föredrag presenteras en närstudie av kollaborativt meningsskapande i en SR-session på zoom där en dikt läses och diskuteras. Närstudien kompletteras med resultat från ett efterföljande fokusgruppssamtal. Studien syftar till att fånga SR-praktikens komplexitet och mångdimensionalitet genom att förena en analys av deltagarnas lässtrategier och orientering mot den lästa texten (t.ex. Olin Scheller et al., 2015) med en analys av den sociala interaktionen i samtalet (t.ex. Du Bois, 2007). Som övergripande tolkningsram för resultaten används psykologiska teorier om betydelsen av ”joint attention” för utvecklingen av förmågan till mentalisering och för gruppsammanhållning (t.ex. O’Madagain & Tomasello, 2021). Analysen demonstrerar hur den typ av samtal som uppmuntras av SR-formatet skapar ett språkligt rum som präglas av intersubjektivitet och perspektivtagande, vilket i sin tur har potential att förklara några av de positiva hälsoeffekter som iakttagits av tidigare forskning.

Statistik

Laddar statistik...

##submission.downloads##

Publicerad

2023-06-15