På väg mot hållbara fackspråkstudier i svenska – arbetslivets behov som utgångspunkt

Författare

  • Anne-Maria Kuosa Centrum för språk- och kommunikationsstudier
  • Hanna Saloranta Centrum för språk- och kommunikationsstudier
  • Anne-Maj Åberg Centrum för språk- och kommunikationsstudier

Abstract

I detta föredrag presenterar vi resultat av projektet SVAR - Svenska i arbetslivet. I projektet undersöks de finskspråkigas användning av svenska i det flerspråkiga arbetslivet i Åboregionen i Finland. I en statlig anställning och vid tvåspråkiga myndigheter förutsätts kunskaper i båda nationalspråken, finska och svenska. Även om detta behörighetsvillkor inte gäller privata sektorn är svenskan ett viktigt språk till exempel i företag (Tanner & Lassus 2018).  Vi är intresserade av i hur stor utsträckning finskspråkiga har möjligheten att använda svenska i sina arbetsuppgifter, hur de upplever användningen av svenska och hur de anser att deras studier i svenska har motsvarat arbetslivets behov. Materialet består av en enkät som skickades till museicentralen och domstolar i Åbo samt ett flertal företag i Åboregionen kring årsskiftet 2022–2023 och i februari 2023 hade besvarats av cirka 140 respondenter. I analysen används både kvantitativa och kvalitativa metoder. Avslutningsvis diskuteras hur kunskapen om finskspråkigas användning av svenska i arbetslivet kan tillämpas i fackspråksinlärning i det andra inhemska språket i Finland. Hållbar språkinlärning kräver uthålliga och långsiktiga insatser och förståelse om hur man kan använda sina språkkunskaper på ett ändamålsenligt sätt (Stadelmann 2017). Genom att öka fackspråklärarnas och universitetsstuderandenas medvetenhet om betydelsen och användningen av svenska i arbetslivet bidrar vi till hållbar språkinlärning  i ett ständigt förändrande samhälle.

Statistik

Laddar statistik...

##submission.downloads##

Publicerad

2023-06-15