Internationellt utbildade lärares erfarenheter av kommunikation och språkbruk i kompletterande utbildning och arbetsliv

Författare

  • Marie Nelson Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet
  • Gunlög Sundberg Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet

Abstract

Internationellt utbildade lärare är värdefulla resurser i svenska skolor och förskolor idag. Legitimerade lärare är en bristvara samtidigt som många barn är nyanlända och drar nytta av flerspråkiga pedagoger. Ett sätt för migrerade lärare och förskollärare att få legitimation är att läsa den kompletterande utbildningen Utländska lärares vidareutbildning (ULV), som erbjuds vid sex universitet i Sverige.

Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka migrerade lärares och förskollärares erfarenheter av kommunikation och språkbruk både inom kompletterande professionsutbildning och vid arbete i skola/förskola i Sverige. Följande två forskningsfrågor preciserar vårt syfte: 1) Hur utvärderar alumner i efterhand utvecklingen av sin akademiska, professionella och vardagliga svenska inom den kompletterande utbildningen? 2) Hur förhåller sig yrkeserfarenheter från andra länder till lärarrollen i Sverige, vad gäller t.ex. kommunikation med elever, föräldrar och kollegor samt till social och professionell inkludering på en svensk arbetsplats?

Studien tar avstamp i forskning om mångkulturella arbetsplatser ur ett sociolingvistiskt perspektiv. En enkätundersökning har genomförts för att undersöka alumners erfarenheter av kommunikation och språkbruk inom högre utbildning och på arbetsplatsen. Undersökningen har kompletterats med sex semistrukturerade intervjuer.

Resultaten visar att många lärare och förskollärare upplever att de behöver arbeta hårt, både språkligt och kulturellt, i kommunikativa arbetssituationer, särskilt i samspel med kollegor och föräldrar. En längre erfarenhet från tidigare pedagogiskt arbete verkar gynna både professionell och social integration på arbetsplatsen.

Statistik

Laddar statistik...

##submission.downloads##

Publicerad

2023-06-15