Kollaborativ stöttning i språkcaféets praktikgemenskap

Författare

  • Linda Nordenskjöld Narfström Södertörns högskola, Institutionen för Kultur och Lärande

Abstract

I detta föredrag presenteras en studie av hur andraspråkstalare stöttar (Hammond & Gibbons 2005) varandras språkutveckling på språkcaféer. Analysmaterialet består av videoinspelningar på sammanlagt ca 10 timmar, samt intervjuer och fältanteckningar från fem språkcaféer, varav två är mötesplatser online och tre har skett fysiskt på plats.

Språkcaféer är platser där andraspråkstalare möts och övar målspråket i ostrukturerade eller semi-strukturerade samtal (Polo-Pérez & Holmes 2022). Sociologiska studier har visat hur konversationsträning på folkbibliotek kan främja andraspråkstalares integration i majoritetssamhället (Johnston & Audunson 2019). Aktuell språkvetenskaplig forskning har fokuserat på hur andraspråkstalare utvecklar sin interaktionella kompetens i lärandemiljöer utanför klassrummet, ”in the wild” (Eskildsen & Theodórsdóttir 2017, Kunitz & Majlesi 2022). Presentationen knyter an till denna forskning, samt syftar till att visa hur deltagarna i samspel utvecklar och utformar språkcafémiljöer till dynamiska praktikgemenskaper för språklärande (jfr Wenger 1998, communities of practice).

Samtalsanalytiska exempel på kollaborativ stöttning presenteras, vilka visar hur språkcafédeltagarna tar ansvar både för egen och andras andraspråksutveckling. I de fall då det saknas en förstaspråkstalare i samtalet, positionerar språkcafé­deltagarna ofta någon annan i samtalet som expert, K+, (Drew 2018) vad gäller språklig kompetens på målspråket. Analysen visar även att rollen som expert kan skifta under samtalets gång, genom hur deltagarna positionerar sig själva och varandra, både vad gäller språklig kunskap och kännedom om det aktuella samtalsämnet (Kim 2019). I föredraget diskuteras också hur språkcafédeltagarna tillsammans utvecklar en praktikgemenskap som nya deltagare introduceras till, på vilka sätt detta kan ske, och hur hållbara miljöer för språkträning därigenom kan skapas.

 

 

Statistik

Laddar statistik...

##submission.downloads##

Publicerad

2023-06-15